Privacy Policy

LevelPT hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. LevelPT houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken wij in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Mocht het nodig zijn vragen wij u uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Wij maken gebruik van andere organisaties om verwerkingen op uw gegevens uit te voeren. U moet hierbij denken aan leveranciers van software om u bij fysiotherapeutische behandelingen in te schrijven, software om trainingsdoeleinden inzichtelijk te maken. Wij blijven te allen tijde verantwoordelijk voor uw gegevens en zullen erop toezien dat deze organisaties uw gegevens volgens de eisen van de AVG verwerken.
 • Wij zullen uw persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verstrekt.
 • Alleen in de volgende gevallen sturen wij persoonsgegevens door naar een andere organisatie:
  • Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden.
  • naar andere zorgverlener(s). Indien het bij uw behandeling zinvol geacht wordt uw gegevens uit te wisselen met andere zorgverleners, zal altijd vooraf toestemming gevraagd worden.
 • Er zijn passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Technische en organisatorische maatregelen zijn genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover kunt u contact opnemen via info@levelpt.nl.