Privacy- en cookiebeleid

Level hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Level houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming*. Onderstaande punten zullen van toepassing zijn:

 • Uw persoonsgegevens verwerken wij in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Mocht het nodig zijn vragen wij u uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Wij maken gebruik van andere organisaties om verwerkingen op uw gegevens uit te voeren. U moet hierbij denken aan leveranciers van software om u bij fysiotherapeutische behandelingen in te schrijven en software om trainingsdoeleinden inzichtelijk te maken. Wij blijven te allen tijde verantwoordelijk voor uw gegevens en zullen erop toezien dat deze organisaties uw gegevens volgens de eisen van de AVG verwerken.
 • Wij zullen uw persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verstrekt.
 • Alleen in de volgende gevallen sturen wij persoonsgegevens door naar een andere organisatie:
  • Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden.
  • Naar andere zorgverlener(s). Indien het bij uw behandeling zinvol geacht wordt uw gegevens uit te wisselen met andere zorgverleners, zal altijd vooraf toestemming gevraagd worden.
 • Er zijn passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Technische en organisatorische maatregelen zijn genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft kunt u contact opnemen via info@levelpt.nl

Klachten en uitoefenen van uw rechten

Voor klachten kunt u contact opnemen met info@levelpt.nl .

Hieronder kunt u de contactgegevens vinden:

LevelPT
T.a.v. Farell Biekman
Frederik van Eedenplaats 51
2902 VB Capelle aan den IJssel

Wijzigingen

Deze verklaring kan gewijzigd worden. Indien dit gebeurt zal dit vermeld worden op de website. Deze laatste versie dateert van 9 November 2022.

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/wetten/algemene-verordening-gegevensbescherming-avg

Verwerking van persoonsgegevens van Patiënten of cliënten

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door LevelPT verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. behandelproces;
 • Cliëntgegevens vastleggen t.b.v. (medische) personal training;
 • Clientgegevens vastleggen t.b.v. vitaliteitscoaching en/of vitaliteitstherapie

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De behandelovereenkomst of abonnement;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan LevelPT de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Gezondheidsgegevens;
 • Verzekeringsgegevens;
 • BSN;
 • ID of paspoortnummer;
 • Hulpvraag;

Uw persoonsgegevens worden door LevelPT opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst. 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).
 • Gedurende de looptijd van het afgenomen aantal trainingen of coaching sessies.

Verwerking van persoonsgegevens van Zorgverleners

Persoonsgegevens van zorgverleners worden door LevelPT verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitwisselen van patiëntgegevens t.b.v. de behandeling.
 • Uitwisselen van clientgegevens t.b.v. (medische) personal training
 • Uitwisselen van clientgegevens t.b.v. vitaliteitscoaching en/of vitaliteitstherapie

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Verwijzing;
 • Overleg

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan LevelPT de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoon;
 • AGB;

Uw persoonsgegevens worden door LevelPT opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst van de patiënt. 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).
 • Gedurende de looptijd van het afgenomen aantal trainingen of coaching sessies.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door LevelPT verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van e-mail en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje, inschrijfformulier via de website en/of via social media;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan LevelPT de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Hulpvraag;

Uw persoonsgegevens worden door LevelPT opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door LevelPT verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan LevelPT de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • AGB-nummer;
 • BIG-nummer;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens;
 • Kvk gegevens;

Uw persoonsgegevens worden door LevelPT opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een arbeidsovereenkomst heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de digitale dossiervoering (EPD);
 • Het verzorgen van digitale begeleiding voor personal training;
 • Het verzorgen van digitale begeleiding voor vitaliteitscoaching en/of vitaliteitstherapie;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van verzekeringen;
 • Het verzorgen van de uitvraag van patiënttevredenheidsonderzoeken;
 • Het verwerken van declaraties of banktransacties;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

LevelPT bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens LevelPT van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

LevelPT
Frederik van Eedenplaats 51
2902VB Capelle aan den IJssel

info@levelpt.nl

Wijzigingen

Deze verklaring kan gewijzigd worden. Indien dit gebeurt zal dit vermeld worden op de website. Deze laatste versie dateert van 9 November 2022.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

LevelPT gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. LevelPT gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Deze website maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om uw ervaring te verbeteren. Lees meer.

Sluiten